Index

Lars Andersen

Født: 15 jun 1781 i Stigs Bjergby sogn i Tuse herred, Holbæk amt
Døbt: 22 juli 1781 i Stigs Bjergby Kirke. Stigs Bjergby sogn i Tuse herred, Holbæk amt
Konfirmeret: 1796 i Stigs Bjergby Kirke. Stigs Bjergby sogn i Tuse herred, Holbæk amt
Erhverv: Gaardejer i Bennebo.
Far: Anders Andersen
Mor: Maren Jørgensdatter
Ægtefælle: Else Nielsdatter
Gift: 19 jul 1811 i Skamstrup Kirke. Skamstrup sogn i Tuse herred, Holbæk amt. Danmark
Børn: Ane Larsdatter
Maren Larsdatter
Anders Larsen
Birthe Larsdatter
Ellen Larsdatter
Johanne Larsdatter
Karen Marie Larsdatter
Ægtefælle: Kirsten Christiansdatter
Gift: 16 feb 1827 i Skamstrup Kirke. Skamstrup sogn i Tuse herred, Holbæk amt
Frydendal Gods, Holbæk. Skifteprotokol: bog 6. 1837-1850.
(Landsarkivet filmrulle 92.)Lars Andersen
(side 498)
Anno 1847 den 3 Marts blev anmeldt at Gaardmand af Bennebo Lars Andersen, 67 Aar gl. hermed er afgaaet ved Døden og efterlader Enken Kirsten Christiansdatter, samt 11 Børn nemlig:
Af tidligere Ægteskab.
1 en Søn Anders Larsen, Gaardmand i Mørkøv myndig.
2 en Datter Ane Larsdatter, gift med Ole Nielsen, Boelsmd i Druseberg
3 en do Maren, gift med Hmd. Jens Christensen af Marke.
4 en do Birthe, ugift tjenn i Syvendkjøb.
5 en do Ellen, gift med Gmd. Anders Larsen, Skjellingsted.
6 en do Johanne, gift med Inds. Peder Hansen do.
7 en do Karen Marie, ugift tjenn. i Holbek.
Af sidste Ægteskab med ovennævnte Kirsten Christiansdatter.
1 en Søn Jens Larsen, 17½ Aar, hjemme.
2 en do Christian Larsen, 16 Aar, hjemme.
3 en Datter Else Kirstine, ugift, hjemme.
4 en do Maren Sophie, 7 Aar, hjemme.
Sønnen Gaardmand Anders Larsen, der anmeldte Dødsfaldet bemærkede, at Arvingerne og de umyndiges Værger med Enken ville kunne forenes uden forudgaaende Registrering, og blev desaarsag om Skiftesamling berammet til Afholdelse den 19 i denne Maaned, Formiddag, kl.10.
Lars Andersen
Skiftesamling
Aar 1847 den 19 Marts blev paa Frydendahl Skriverstue afholdt en Skiftesamling efter Fæstegaardmand i Bennebo Lars Andersen, hvis Dødsfald var anmeldt den 3die denne Maaned, i overværelse af Vidnerne Sognefoged Niels Frederiksen og Gaardmand Niels Jørgensen begge af Syvendkjøb.
Ved Samlingen var tilstede: Stervboe Enken Kirsten Christiansdatter med Laugværge Smed Lars Larsen af Bennebo, Sønnen Gaardmand Anders Larsen af Marke, Svigersønnen Boelsmand Ole Nielsen af Druseberg givt med Datteren Ane, Hmd. Jens Christensen af Marke, givt med Datteren Maren, Gmd. Anders Larsen af Skjellingsted, givt med Datteren Ellen og Peder Hansen af Skjellingsted, givt med Datteren Johanne, hvorfor bemærke at Gaardmand Anders Larsen af Marke tillige gav Møde som født Værge for de umyndige.
Enken Kirsten Christiansdatter bemærkede, at hun ønskede at overtage Boet efter Overenskomst med samtlige Vedkommende uden Realisation og opgav i denne hensigt i Henhold til Forordn. 21 Mar. 1845 § 19, at Boets hele Formue i det _ kunde ansættes til et Beløb af 1200 Rd.
Endvidere bemærkede Enken, at der ikke paahvilede Boet nogen Gjæld i hvilken Henseende hun erklærede sig villig til at holde Skifteretten og enhver anden Vedkommende fri for Ansvar. Fremdeles erklærede StervboeEnken, at det var hendes Ønske, at saavel Sønner som Døttre ved ovennævnte Skifte blive tillagt lige Arvelodder, samt at der forlods af Boet tillægges hendes tvende ugifte Steddøttre Birthe og Karen Marie hver et Beløb af 50 Rd. som Vederlag for de Gaver, der tidligere ere skjænkede de andre Pigebørn ved deres Giftermaal paa Grund af, at de da ikke haver erholdt nogen Mødrenearv.
Samtlige Tilstedeværende erklærede derefter at de intet havde imod at Enken beholder det hele Boe efter den af hende opgivne Værdie, naar hun forøvrigt paatog sig ethvert Ansvar med Hensyn paa Gaarden, muligen kunde paahvile Sønnen ligesom der og erkjendes Billag for de af de nævnte ugifte Piger forlods af Boet erholdte 100 Rd. til Deling, samt at samtlige Arveberettigede for øvrigt faar lige Arv. Da der saaledes intet videre fandtes at være til Hinder for Skiftets Afslutning, blev i Boet strax forfattet saadan

Børn: Else Kirstine Poulsen fø. Larsdatter
Jens Larsen
Christian Larsen
Maren Sopfie Larsdatter
Maren Sophie Larsdatter
Død: 2 Mar 1847 i Bennebo. Skamstrup sogn i Tuse herred, Holbæk amt
Begravet: 9 Mar 1847 på Frydendal Kirke. Skamstrup sogn i Tuse herred, Holbæk amt
Biografi:
Frydendal Gods, Holbæk. Skifteprotokol: bog 6. 1837-1850.

(Landsarkivet filmrulle 92.)Lars Andersen

(side 498)

Anno 1847 den 3 Marts blev anmeldt at Gaardmand af Bennebo Lars Andersen, 67 Aar gl. hermed er afgaaet ved Døden og efterlader Enken Kirsten Christiansdatter, samt 11 Børn nemlig:

Af tidligere Ægteskab.

1 en Søn Anders Larsen, Gaardmand i Mørkøv myndig.

2 en Datter Ane Larsdatter, gift med Ole Nielsen, Boelsmd i Druseberg

3 en do Maren, gift med Hmd. Jens Christensen af Marke.

4 en do Birthe, ugift tjenn i Syvendkjøb.

5 en do Ellen, gift med Gmd. Anders Larsen, Skjellingsted.

6 en do Johanne, gift med Inds. Peder Hansen do.

7 en do Karen Marie, ugift tjenn. i Holbek.

Af sidste Ægteskab med ovennævnte Kirsten Christiansdatter.

1 en Søn Jens Larsen, 17½ Aar, hjemme.

2 en do Christian Larsen, 16 Aar, hjemme.

3 en Datter Else Kirstine, ugift, hjemme.

4 en do Maren Sophie, 7 Aar, hjemme.

Sønnen Gaardmand Anders Larsen, der anmeldte Dødsfaldet bemærkede, at Arvingerne og de umyndiges Værger med Enken ville kunne forenes uden forudgaaende Registrering, og blev desaarsag om Skiftesamling berammet til Afholdelse den 19 i denne Maaned, Formiddag, kl.10.

Lars Andersen

Skiftesamling

Aar 1847 den 19 Marts blev paa Frydendahl Skriverstue afholdt en Skiftesamling efter Fæstegaardmand i Bennebo Lars Andersen, hvis Dødsfald var anmeldt den 3die denne Maaned, i overværelse af Vidnerne Sognefoged Niels Frederiksen og Gaardmand Niels Jørgensen begge af Syvendkjøb.

Ved Samlingen var tilstede: Stervboe Enken Kirsten Christiansdatter med Laugværge Smed Lars Larsen af Bennebo, Sønnen Gaardmand Anders Larsen af Marke, Svigersønnen Boelsmand Ole Nielsen af Druseberg givt med Datteren Ane, Hmd. Jens Christensen af Marke, givt med Datteren Maren, Gmd. Anders Larsen af Skjellingsted, givt med Datteren Ellen og Peder Hansen af Skjellingsted, givt med Datteren Johanne, hvorfor bemærke at Gaardmand Anders Larsen af Marke tillige gav Møde som født Værge for de umyndige.

Enken Kirsten Christiansdatter bemærkede, at hun ønskede at overtage Boet efter Overenskomst med samtlige Vedkommende uden Realisation og opgav i denne hensigt i Henhold til Forordn. 21 Mar. 1845 § 19, at Boets hele Formue i det _ kunde ansættes til et Beløb af 1200 Rd.

Endvidere bemærkede Enken, at der ikke paahvilede Boet nogen Gjæld i hvilken Henseende hun erklærede sig villig til at holde Skifteretten og enhver anden Vedkommende fri for Ansvar. Fremdeles erklærede StervboeEnken, at det var hendes Ønske, at saavel Sønner som Døttre ved ovennævnte Skifte blive tillagt lige Arvelodder, samt at der forlods af Boet tillægges hendes tvende ugifte Steddøttre Birthe og Karen Marie hver et Beløb af 50 Rd. som Vederlag for de Gaver, der tidligere ere skjænkede de andre Pigebørn ved deres Giftermaal paa Grund af, at de da ikke haver erholdt nogen Mødrenearv.

Samtlige Tilstedeværende erklærede derefter at de intet havde imod at Enken beholder det hele Boe efter den af hende opgivne Værdie, naar hun forøvrigt paatog sig ethvert Ansvar med Hensyn paa Gaarden, muligen kunde paahvile Sønnen ligesom der og erkjendes Billag for de af de nævnte ugifte Piger forlods af Boet erholdte 100 Rd. til Deling, samt at samtlige Arveberettigede for øvrigt faar lige Arv. Da der saaledes intet videre fandtes at være til Hinder for Skiftets Afslutning, blev i Boet strax forfattet saadan


Aner:
Lars Andersen
* 15 jun 1781
† 2 Mar 1847
Anders Andersen
* 11 feb 1751
† 17 dec 1791


Maren Jørgensdatter
* 5 feb 1743
† 8 dec 1791
-
-
-


-
-
-Jørgen Ingvordsen
* 1712
† 2 maj 1764


Birthe Larsdatter
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Maren Andersdatter
Niels Andersen
Birthe Andersdatter

Ernst Børge Jakobsen